Prowadzenie księgi rachunkowej, jednym z obowiązków księgowego

Prowadzenie księgi rachunkowej, jednym z obowiązków księgowego

euro-870757_640W każdym przedsiębiorstwie funkcjonuje dział finansowy, który ma za zadanie sprawować kontrolę nad budżetem firmy. Księgowi prowadzą ewidencje, zajmują się księgami przychodów i rozchodów, tworzeniem rocznej deklaracji PIT, prowadzą akta osobowe pracowników, a także sporządzają rozliczenia ZUS. W niektórych przypadkach pomagają  w rejestracji działalności gospodarczej oraz sporządzają sprawozdania GUS. Jedną z najistotniejszych kwestii, którą się zajmują jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Informacje zawarte w księdze rachunkowej

Aby tworzyć księgę rachunkową, księgowy potrzebuje tak zwanych dowodów księgowych. Księga rachunkowa zawiera w sobie zapisy zdarzeń w ciągu chronologicznym i systematycznym. W księdze znajdują się zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Tworzą one księgę główną, księgi pomocnicze oraz zestawienia. Do tych ostatnich możemy zaliczyć zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych. Oprócz tego w księdze rachunkowej znajdują się wykazy składników aktywów i pasywów.

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie firmy, chociaż nie jest to warunek konieczny. Zdarzają się przypadki, że przedsiębiorcy korzystają z usług biur rachunkowych. W takiej sytuacji należy powiadomić Urząd Skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15-stu dni od ich wydania poza siedzibę firmy. Oprócz tego, przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontrolne.

Moment otwarcia i zamknięcia księgi rachunkowej

Otwarcie księgi rachunkowej następuje przede wszystkim w dniu rozpoczęcia działalności. Ma to również miejsce w innych sytuacjach. Zalicza się do nich początek każdego następnego roku obrotowego, dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki czy dzień, w którym następuje  rozpoczęcie likwidacji lub postępowania upadłościowego.Otwarcie księgi powinno nastąpić w terminie do 15-stu dni od wymienionych zdarzeń. Zamknięcia z kolei dokonuje się w dniu kończącym rok obrotowy, w dniu zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego oraz w dniu poprzedzającym zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości. Termin zamknięcia nie może przekroczyć trzech miesięcy od dnia wymienionych zdarzeń.

Podmioty uprawnione do prowadzenia księgi rachunkowej

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone jedynie przez uprawnione do tego celu podmioty. Zalicza się tutaj głównie osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowego, biegłych rewidentów czy doradców podatkowych. Oprócz tego, prowadzeniem ksiąg rachunkowych mogą zajmować się wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną, niekarane w zakresie określonych przepisów. Najlepiej jednak, zadanie to zlecić profesjonalnym jednostkom z biura rachunkowego. Pod linkiem https://twoje-ksiegowe.pl znajdziemy wszystkie szczegóły i informacje, dotyczące usług wykwalifikowanych księgowych.

Dział finansów jest odpowiedzialny za wiele istotnych kwestii w przedsiębiorstwie. Z tego powodu należy zwracać szczególną uwagę, aby współtworzyły je rzetelne, kompetentne osoby, które utrzymają porządek w dokumentacji i będą sprawowały kontrolę nad stanem finansowym naszej działalności gospodarczej.

3 thoughts on “Prowadzenie księgi rachunkowej, jednym z obowiązków księgowego

Dodaj komentarz